Polityka prywatności

MS-IT Miłosz Sękala z siedzibą w Katowicach 40-142 Katowice ul. Gnieźnieńska 12 jako administrator Państwa danych osobowych działający w zgodzie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (RODO) przetwarza dane osobowe jedynie w celach zgodnych z prawem. Naszym celem jest również należyte informowanie Państwa o sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych. Można się z nami skontaktować pod adresem biuro@ms-it.pl lub telefonicznie pod numerem
+48 (32) 34 34 921.

Dane osobowe naszych klientów jak i kontrahentów przetwarzamy ponieważ jest to niezbędne dla celu wykonania umowy oraz przepisów prawa wymagających od nas przetwarzania danych osobowych dla celów podatkowych i rachunkowych.

Podstawą prawną przetwarzania jest również należyte i jak najlepsze wykonanie zawartej umowy, jak i obowiązków wynikających z przepisów prawa (np. prawa podatkowego lub przepisów o rachunkowości) oraz usprawiedliwionym interesie administratora na potrzeby obrony przed ewentualnymi roszczeniami lub na potrzeby dochodzenia roszczeń.

Czas, przez jaki przetwarzamy dane osobowe, jest uzależniony od podstawy prawnej stanowiącej legalną przesłankę przetwarzania danych osobowych przez MS-IT Miłosz Sękala. Okres przetwarzania danych osobowych wynika również z realizacji umów zawartych z MS-IT Miłosz Sękala a naszymi klientami czy kontrahentami.

W przypadku, gdy MS-IT Miłosz Sękala przetwarza dane osobowe na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych, okres przetwarzania trwa do momentu ustania ww. interesu (np. okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych) lub do momentu sprzeciwienia się osoby, której dane dotyczą, dalszemu takiemu przetwarzaniu
– w sytuacjach, gdy sprzeciw taki zgodnie z przepisami prawa przysługuje.

W przypadku, gdy MS-IT Miłosz Sękala przetwarza dane osobowe, ponieważ jest to konieczne z uwagi na obowiązujące przepisy prawa, okresy przetwarzania danych w tym celu określają te przepisy.

Odbiorcami danych osobowych, które MS-IT Miłosz Sękala przetwarza jako administrator danych osobowych mogą być:

 • podmioty przetwarzające dane osobowe na mocy umów powierzenia przetwarzania danych osobowych,
 • podmioty świadczące usługi hostingowe,
 • podmioty realizujące kampanie marketingowe lub sprzedażowe na rzecz MS-IT Miłosz Sękala,
 • pozostali podwykonawcy MS-IT Miłosz Sękala, świadczący usługi z zakresu dostarczania oprogramowania,
  usługi serwisowania oprogramowania lub sprzętu, z którego korzysta MS-IT Miłosz Sękala, a także dostawcy
  towarów i usług, z pomocy których korzystamy,
 • firmy windykacyjne,
 • audytorzy i biegli rewidenci, doradcy prawni, doradcy podatkowi,
 • organy nadzorujące przestrzeganie prawa, organy regulacyjne i inne organy administracji publicznej w ramach postępowań administracyjnych.

Każdej osobie fizycznej, której dane osobowe przetwarzamy przysługują następujące prawa:

 • dostępu do danych,
 • poprawiania swoich danych,
 • wycofania zgody bez wpływu na przetwarzanie danych przed jej wycofaniem,
 • ograniczenia przetwarzania,
 • sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • usunięcia danych osobowych,
 • przeniesienia danych.

Powyższe prawa osoby będą realizowane po rozpatrzeniu wszystkich przesłanek i obowiązków ciążących na MS-IT Miłosz Sękala jak i po pozytywnym zweryfikowaniu tożsamości osoby, która wystąpi o realizację swoich praw. Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu. W związku
z przetwarzaniem danych osobowych każdej osobie przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Klauzula informacyjna – Rekrutacja

Administratorem Państwa danych osobowych jest MS-IT Miłosz Sękala z siedzibą w Katowicach 40-142 Katowice ul. Gnieźnieńska 12. Można się z nami skontaktować pod adresem biuro@ms-it.pl lub telefonicznie pod numerem +48 (32) 34 34 921.

Podanie danych osobowych w aplikacji jest dobrowolne, lecz konieczne do celu jakim jest przeprowadzenie procesu rekrutacyjnego. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz na podstawie zgody osoby.

Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Powyższe prawa osoby będą realizowane po rozpatrzeniu wszystkich przesłanek i obowiązków ciążących na Administratorze jak i po pozytywnym zweryfikowaniu tożsamości osoby, która wystąpi o realizację swoich praw. Mają Państwo prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Odbiorcami danych osobowych, przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji mogą być upoważnieni pracownicy administratora, podmioty świadczące usługi na rzecz administratora związane z procesem rekrutacji. Państwa dane kontaktowe mogą być wykorzystane w procesie rekrutacji.

Dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż przez dwa miesiące od dnia złożenia aplikacji. Po dwóch miesiącach dane osobowe zostaną przeznaczone do zniszczenia.
Za zgodą kandydatów dane osobowe mogą być przetwarzane w kolejnych rekrutacjach prowadzonych przez administratora danych osobowych do momentu ich zniszczenia. Dane osobowe kandydatów nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu oraz nie będą przesyłane do państw trzecich.